به نظر می رسد شما از اینترنت اکسپلورر نسخه 8 استفاده می کنید . به منظور استفاده از قالبلیتهای سایت جامعه القرآن پیشنهاد میگردد نسبت به به روز رسانی و یا استفاده از مرورگرهای به روز اقدام فرمایید

نتایج المپیاد عروج سال 1396 - جزء 3 خواهران

 

نام نام خانوادگی استان شعبه نمره شفاهی درصد حفظ کتبی نمره حفظ کتبی مفاهیم کتبی نمره مفاهیم کتبی نمره کل
آ. اصلان صفت تهران  امام صادق (ع) 66.75 90 9 80 8 83.75
م. اکبری تهران  امام صادق (ع) 69 80 8 20 2 79
ف. امامی تهران  امام صادق (ع) 78.75 80 8 80 8 94.75
م. امین آبادی تهران  امام صادق (ع) 79 90 9 80 8 96
م. بختیاری تهران  امام صادق (ع) 78 40 4 70 7 89
ا. برادران تهران  امام صادق (ع) 80 80 8 70 7 95
ف. بزم آرا تهران  امام صادق (ع) 79.25 70 7 90 9 95.25
ف. بلبلی تهران  امام صادق (ع) 68.75 80 8 70 7 83.75
ز. جلیل زاده تهران  امام صادق (ع) 71.75 50 5 70 7 83.75
ز. جهاندیده تهران  امام صادق (ع) 80 60 6 40 4 90
ص. حاتم یکتا تهران  امام صادق (ع) 79.75 60 6 50 5 90.75
ح. حاجی زینعلی تهران  امام صادق (ع) 72.5 40 4 0 0 76.5
ز. سادات  حائری تهران  امام صادق (ع) 79 90 9 70 7 95
ف. حصاری تهران  امام صادق (ع) 78 80 8 90 9 95
سیده ز. خراسانی تهران  امام صادق (ع) 71.5 70 7 30 3 81.5
ب. خزائی تهران  امام صادق (ع) 67.25 50 5 20 2 74.25
ح. خسرو آبادی تهران  امام صادق (ع) 53.75 70 7 70 7 67.75
م. دهنوردی تهران  امام صادق (ع) 68 60 6 40 4 78
ع. ذوالفقاری تهران  امام صادق (ع) 59.5 20 2 0 0 61.5
ز. ذوالفقاری تهران  امام صادق (ع) 79 60 6 50 5 90
ف. ذوالفقاری تهران  امام صادق (ع) 74.75 60 6 30 3 83.75
م. رس بینا تهران  امام صادق (ع) 77.25 60 6 0 0 83.25
ر. رضایی تهران  امام صادق (ع) 78 70 7 60 6 91
ف. سعادتی تهران  امام صادق (ع) 79.25 80 8 70 7 94.25
ف. سیار تهران  امام صادق (ع) 79.75 90 9 80 8 96.75
ن ز. شایان صفت تهران  امام صادق (ع) 78.5 60 6 50 5 89.5
م. شایگان راد تهران  امام صادق (ع) 67.75 20 2 20 2 71.75
م. شکوفه نژاد تهران  امام صادق (ع) 40 70 7 60 6 53
م. شورورزی تهران  امام صادق (ع) 66.25 80 8 90 9 83.25
ف. شهسواری تهران  امام صادق (ع) 75.5 80 8 60 6 89.5
ی. طالبی تهران  امام صادق (ع) 64 90 9 90 9 82
س. طالبی تهران  امام صادق (ع) 78.5 50 5 60 6 89.5
ی. طالبی تهران  امام صادق (ع) 64 60 6 40 4 74
ز. سادات عادلی تهران  امام صادق (ع) 65 90 9 80 8 82
ز. عبدالحسینی تهران  امام صادق (ع) 59.75 50 5 60 6 70.75
ز. عمرانی تهران  امام صادق (ع) 79.75 70 7 70 7 93.75
آ. عنقایی تهران  امام صادق (ع) 79.5 90 9 90 9 97.5
آ. عیوضیان تهران  امام صادق (ع) 77.75 30 3 40 4 84.75
س. غلام پور تهران  امام صادق (ع) 79 90 9 80 8 96
ف. فطرتی تهران  امام صادق (ع) 79.5 90 9 70 7 95.5
ف ز. کافتری تهران  امام صادق (ع) 60 40 4 0 0 64
ز. کاکا وند تهران  امام صادق (ع) 80 60 6 70 7 93
س. کمال تهران  امام صادق (ع) 76 60 6 0 0 82
م. گلاب زایی تهران  امام صادق (ع) 59.75 60 6 0 0 65.75
م. گلشن تهران  امام صادق (ع) 79 70 7 80 8 94
پ. لاری تهران  امام صادق (ع) 71.25 30 3 0 0 74.25
ف. محمد زاده تهران  امام صادق (ع) 78.25 80 8 90 9 95.25
م. السادات منصوری تهران  امام صادق (ع) 52.5 20 2 10 1 55.5
ف. سادات منصوری تهران  امام صادق (ع) 74.75 70 7 50 5 86.75
ف. سادات موسوی تهران  امام صادق (ع) 77 60 6 0 0 83
ش. سادات  موسوی تهران  امام صادق (ع) 78.5 90 9 80 8 95.5
ن. میرزایی تهران  امام صادق (ع) 78 80 8 80 8 94
ح. میرزایی تهران  امام صادق (ع) 77 90 9 80 8 94
م. سادات  هاشمی گلپایگانی تهران  امام صادق (ع) 80 90 9 80 8 97
م. سادات  هاشمی نژاد تهران  امام صادق (ع) 74 50 5 30 3 82
م. امانی تهران  رسالت 80 70 7 90 9 96
م. سادات آقارضایی تهران  رسالت 75.5 40 4 80 8 87.5
ف. باقری تهران  رسالت 80 80 8 60 6 94
ه. بشیری تهران  رسالت 79 90 9 80 8 96
ز. بیگی تهران  رسالت 78.5 70 7 70 7 92.5
ف. تبریزی تهران  رسالت 78.25 70 7 70 7 92.25
ف. تقوی تهران  رسالت 77.75 80 8 80 8 93.75
ز. جانعلی پور تهران  رسالت 80 90 9 70 7 96
م. جوادیان تهران  رسالت 72.75 80 8 70 7 87.75
ف. حاج محمد تهران  رسالت 74.75 80 8 80 8 90.75
ف. حامدی تهران  رسالت 76 80 8 80 8 92
ص. سادات حسینی تهران  رسالت 80 90 9 80 8 97
ن. سادات حسینی تهران  رسالت 80 90 9 70 7 96
ف. حقیقت تهران  رسالت 77 90 9 70 7 93
ف. دشتی تهران  رسالت 80 90 9 60 6 95
ی. دولت آبادی تهران  رسالت 71.25 60 6 60 6 83.25
ر. دهقانی تهران  رسالت 77.25 70 7 90 9 93.25
م. راسخ تهران  رسالت 78.75 90 9 70 7 94.75
ف. رستار تهران  رسالت 45.25 70 7 60 6 58.25
ز. رضایی تهران  رسالت 79.5 90 9 80 8 96.5
ف ز. رضایی تهران  رسالت 78.75 90 9 70 7 94.75
ر. روحانی تهران  رسالت 80 90 9 70 7 96
ن. زمانی تهران  رسالت 79.75 90 9 60 6 94.75
م. زهرائی تهران  رسالت 75.25 60 6 70 7 88.25
ه. سادات سید مهدی تهران  رسالت 58.25 70 7 60 6 71.25
ن. شاه حسینی تهران  رسالت 75.75 90 9 50 5 89.75
ف. شیخ السلامی تهران  رسالت 78 90 9 60 6 93
س. صادقی تهران  رسالت 79.25 90 9 80 8 96.25
م. صبح مهر تهران  رسالت 76.25 90 9 60 6 91.25
ن. صمصام تهران  رسالت 78.75 90 9 70 7 94.75
ر. طریقت فرد تهران  رسالت 78 50 5 50 5 88
م. طریقت فرد تهران  رسالت 76 70 7 60 6 89
س. عبدالمحمدی وحید تهران  رسالت 65 80 8 70 7 80
ر. فرتگین تهران  رسالت 76.25 70 7 80 8 91.25
ی. فیروزبخت تهران  رسالت 67.75 70 7 80 8 82.75
ز. قاسمی تهران  رسالت 78.25 90 9 70 7 94.25
و. کاظمی تهران  رسالت 78.75 70 7 60 6 91.75
ز. کتبی تهران  رسالت 80 90 9 80 8 97
ف. کرانی تهران  رسالت 78 90 9 70 7 94
ح. مبشر عالی تهران  رسالت 80 90 9 60 6 95
ز. مدنی تهران  رسالت 78 90 9 70 7 94
ش.  معطر زاده تهران  رسالت 77 80 8 70 7 92
ه. مغرب زمینی تهران  رسالت 76.25 60 6 70 7 89.25
ک. منصوری تهران  رسالت 66.25 50 5 80 8 79.25
ز. مؤمنی تهران  رسالت 78.25 90 9 70 7 94.25
ف. نجار زاده تهران  رسالت 78.5 90 9 80 8 95.5
ف. نصیری تهران  رسالت 79.5 90 9 60 6 94.5
م. نلعچیان تهران  رسالت 80 80 8 60 6 94
ف. احمدی تهران  مصباح کرج 78.25 90 9 80 8 95.25
ز. باقری تهران  مصباح کرج 70.5 90 9 90 9 88.5
خ. بهادری تهران  مصباح کرج 80 90 9 80 8 97
ف. پهلوانی تهران  مصباح کرج 77.75 90 9 70 7 93.75
ز. پهلوانی تهران  مصباح کرج 54 70 7 60 6 67
ر. خودکار تهران  مصباح کرج 79.5 90 9 90 9 97.5
م. خودکار تهران  مصباح کرج 80 90 9 90 9 98
ح. رضا قلی تهران  مصباح کرج 78.75 90 9 80 8 95.75
ز. زارع مولائی تهران  مصباح کرج 80 90 9 80 8 97
سیده ف. شماعی تهران  مصباح کرج 79.25 90 9 90 9 97.25
ف. فریدونی تهران  مصباح کرج 78.5 90 9 80 8 95.5
ر. مؤمنی تهران  مصباح کرج 72 80 8 80 8 88

 

حفظ قرآن کریم

اهمیت حفظ قرآن کریم (بخش دوم)

قاريان و حافظان قرآن نزد پيامبراسلام (ص ) و اميرمؤمنان (ع )جايگاهى والا داشتند و مورد احترام و تـشويق مادى و معنوى آن بزرگان قرار مى گرفتند.
بخشى از سيره ى آنان دراين زمينه چنين است :

1 - بخشش مجازات حافظان  

در روزگار حضرت رسول (ص ) و حضرت امیر المومنین  (ع ), دانستن فنون قرائت و حفظ قرآن به تخفيف مجازات يا بخشش آن مـى انـجـامـيـد, براى مثال مردى نزد حضرت على بن ابی طالب (ع ) آمد وبه دزدى اعتراف كرد.
حضرت پرسيد: آيا چيزى ازقرآن مى دانى ؟ پاسخ داد: آرى , سوره ى بقره را به خاطر سپرده ام .
حضرت فرمود: در مقابل اين سوره دستت رابه خودت بخشيدم و قطع نمى كنم .

ادامه مطلب...

quran

مطلب روز

قرآن از قول خود قرآن

در تمام 114 سورۀ قرآن کریم آیاتی دربارۀ عظمت قرآن این سرچشمۀ همۀ علوم و کتاب اخلاق و عرفان و فقه و قرآن آمده است که خیلی از آیات چند بار تکرار شده است و تکرار آیه نشانۀ اهمیت آن است اما برای رعایت اختصار در این بخش به همین چند آیه اکتفا می کنیم .
  1- « ذلک االکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین » (بقره ،1) ؛ این کتابی است که شکی آن نیست و راهنمای متقین است .

ادامه مطلب...

 

طراحی و پشتیبانی: باسط وب