به نظر می رسد شما از اینترنت اکسپلورر نسخه 8 استفاده می کنید . به منظور استفاده از قالبلیتهای سایت جامعه القرآن پیشنهاد میگردد نسبت به به روز رسانی و یا استفاده از مرورگرهای به روز اقدام فرمایید

نتایج المپیاد عروج جزء 4 و 18 دوره آزمایشی حفظ یک ساله قرآن کریم- خواهران

نتایج المپیاد عروج جزء 4 و 18 دوره آزمایشی حفظ یک ساله قرآن کریم- خواهران

نام نام خانوادگی استان شعبه نمره شفاهی درصد حفظ کتبی نمره حفظ کتبی مفاهیم کتبی نمره مفاهیم کتبی نمره کل
ف. سعادتی تهران  امام صادق (ع) 80 100 10 90 9 99
م. سادات هاشمی گلپایگانی تهران  امام صادق (ع) 80 100 10 90 9 99
ن. میرزایی تهران  امام صادق (ع) 78.5 100 10 100 10 98.5
ر. رضایی تهران  امام صادق (ع) 80 100 10 80 8 98
ف. فطرتی تهران  امام صادق (ع) 80 100 10 80 8 98
ز. سادات حائری تهران  امام صادق (ع) 78.5 100 10 90 9 97.5
ف. سیار تهران  امام صادق (ع) 79.5 90 9 80 8 96.5
س. غلام پور تهران  امام صادق (ع) 78 90 9 90 9 96
ح. میرزایی تهران  امام صادق (ع) 79 100 10 70 7 96
م. امین آبادی تهران  امام صادق (ع) 79.5 80 8 80 8 95.5
ا. توحیدی تهران  امام صادق (ع) 75.75 100 10 80 8 93.75
ص. حاتم یکتا تهران  امام صادق (ع) 78 90 9 60 6 93
ف. حصاری تهران  امام صادق (ع) 78 90 9 50 5 92
ز. کاکا وند تهران  امام صادق (ع) 80 90 9 30 3 92
ف. بلبلی تهران  امام صادق (ع) 79.5 70 7 50 5 91.5
ز. جهاندیده تهران  امام صادق (ع) 80 90 9 0 0 89
ش. سادات موسوی تهران  امام صادق (ع) 72.75 100 10 60 6 88.75
ف. شهسواری تهران  امام صادق (ع) 77.5 90 9 10 1 87.5
ز. عمرانی تهران  امام صادق (ع) 74.25 100 10 30 3 87.25
ف. امامی تهران  امام صادق (ع) 68 90 9 100 10 87
م. گلشن تهران  امام صادق (ع) 72.5 90 9 50 5 86.5
آ. عنقایی تهران  امام صادق (ع) 58.75 100 10 100 10 78.75
م. اکبری تهران  امام صادق (ع) 65.5 50 5 40 4 74.5
س. طالبی تهران  امام صادق (ع) 60.25 70 7 50 5 72.25
م. شورورزی تهران  امام صادق (ع) 62 80 8 10 1 71
آ. اصلان صفت تهران  امام صادق (ع) 50 90 9 60 6 65
س. کمال تهران  امام صادق (ع) 55.25 70 7 0 0 62.25
ف. کافتری تهران  امام صادق (ع) 48.25 40 4 90 9 61.25
آ. عیوضیان تهران  امام صادق (ع) 52.75 70 3 50 5 60.75
م. دهنوردی تهران  امام صادق (ع) 46.5 80 8 40 4 58.5
ن. شایان صفت تهران  امام صادق (ع) 34 60 6 60 6 46
ف. سادات منصوری تهران  امام صادق (ع) 32 60 6 60 6 44
م. سادات هاشمی نژاد تهران  امام صادق (ع) 33 80 8 30 3 44
ح. حاجی زینعلی تهران  امام صادق (ع) 36.5 70 7 0 0 43.5
ی. طالبی تهران  امام صادق (ع) 25 100 10 70 7 42
ز. سادات عادلی تهران  امام صادق (ع) 3 100 10 90 9 22
م. شکوفه نژاد تهران  امام صادق (ع) 1.5 90 9 50 5 15.5
م. بختیاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. بزم آرا تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. جلیل زاده تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
سیده ز. خراسانی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ب. خزائی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ح. خسرو آبادی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ع. ذوالفقاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. ذوالفقاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. ذوالفقاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. رس بینا تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. شایگان راد تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ی. طالبی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. عبدالحسینی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. گلاب زایی تهران  امام صادق (ع)   0   0 0
پ. لاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. محمد زاده تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. سادات منصوری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. سادات موسوی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. باقری تهران  رسالت 80 100 10 100 10 100
ه. بشیری تهران  رسالت 80 100 10 100 10 100
س. صادقی تهران  رسالت 79.75 100 10 100 10 99.75
ز. بیگی تهران  رسالت 80 90 9 100 10 99
ف. شیخ السلامی تهران  رسالت 78.75 100 10 100 10 98.75
ز. کتبی تهران  رسالت 79.5 100 10 90 9 98.5
ن. زمانی تهران  رسالت 77.75 100 10 100 10 97.75
ص. سادات حسینی تهران  رسالت 79.5 90 9 90 9 97.5
ف. رضایی تهران  رسالت 79.5 100 10 80 8 97.5
ر. روحانی تهران  رسالت 79.5 100 10 80 8 97.5
ن. صمصام تهران  رسالت 77.5 100 10 100 10 97.5
ز. قاسمی تهران  رسالت 78.5 100 10 90 9 97.5
م. امانی تهران  رسالت 80 100 10 70 7 97
ف. حاجی محمد تهران  رسالت 77.75 100 10 90 9 96.75
ف. حقیقت تهران  رسالت 78.5 80 8 100 10 96.5
ن. شاه حسینی تهران  رسالت 77.5 100 10 90 9 96.5
ح. مبشر عالی تهران  رسالت 79 90 9 80 8 96
ا. مهین روستا تهران  رسالت 78 90 9 90 9 96
ز. رضایی تهران  رسالت 77.75 90 9 90 9 95.75
ز. مدنی تهران  رسالت 76.75 90 9 100 10 95.75
ف. نصیری تهران  رسالت 77.75 90 9 90 9 95.75
م. سادات آقارضایی تهران  رسالت 79.5 90 9 70 7 95.5
ن. سادات حسینی تهران  رسالت 78.25 80 8 90 9 95.25
و. کاظمی تهران  رسالت 78 90 9 80 8 95
ف. حامدی تهران  رسالت 74.5 90 9 100 10 93.5
ف. نجار زاده تهران  رسالت 74.5 90 9 100 10 93.5
ز. جانعلی پور تهران  رسالت 79.75 70 7 60 6 92.75
ف. معین آبادی تهران  رسالت 78.25 70 7 60 6 91.25
م. صبح مهر تهران  رسالت 76.25 70 7 70 7 90.25
ز. مؤمنی تهران  رسالت 72.25 80 8 90 9 89.25
ف. دشتی تهران  رسالت 73.25 70 7 80 8 88.25
ف. کرانی تهران  رسالت 74.25 60 6 70 7 87.25
ف. تبریزی تهران  رسالت 63 80 8 90 9 80
ر. دهقانی تهران  رسالت 59 90 9 60 6 74
م. زهرائی تهران  رسالت 59.5 50 5 70 7 71.5
ک. منصوری تهران  رسالت 51.25 80 8 70 7 66.25
ه. مغرب زمینی تهران  رسالت 51.75 70 7 40 4 62.75
ر. طریقت فرد تهران  رسالت 50.25 60 6 40 4 60.25
ف. رستار تهران  رسالت 33.5 70 7 60 6 46.5
م. طریقت فرد تهران  رسالت 17.5 50 5 30 3 25.5
ی. فیروزبخت تهران  رسالت 0 50 5 60 6 11
ف. تقوی تهران  رسالت     0   0 0
م. جوادیان تهران  رسالت     0   0 0
ی. دولت آبادی تهران  رسالت     0   0 0
م. راسخ تهران  رسالت     0   0 0
ه. سادات سید مهدی تهران  رسالت     0   0 0
س. عبدالمحمدی وحید تهران  رسالت     0   0 0
ر. فرتگین تهران  رسالت     0   0 0
ش. معطر زاده تهران  رسالت     0   0 0
م. نلعچیان تهران  رسالت     0   0 0
م. خودکار تهران  مصباح کرج 80 100 10 100 10 100
ف. فریدونی تهران  مصباح کرج 80 100 10 100 10 100
ر. خودکار تهران  مصباح کرج 79.5 100 10 100 10 99.5
سیده ف. شماعی تهران  مصباح کرج 78.5 100 10 100 10 98.5
ف. احمدی تهران  مصباح کرج 79.25 90 9 80 8 96.25
ز. زارع مولائی تهران  مصباح کرج 74.25 100 10 100 10 94.25
ف. عزیزی تهران  مصباح کرج 75.25 90 9 60 6 90.25
ح. رضا قلی تهران  مصباح کرج 75.25 100 10   0 85.25
ف. پهلوانی تهران  مصباح کرج 64.75 100 10 100 10 84.75
ز. باقری تهران  مصباح کرج 66.75 100 10 70 7 83.75
ر. مؤمنی تهران  مصباح کرج 47 90 9 80 8 64
خ. بهادری تهران  مصباح کرج 0 0 0 0 0 0
ز. پهلوانی تهران  مصباح کرج 0 0 0 0 0 0

حفظ قرآن کریم

اهمیت حفظ قرآن کریم (بخش دوم)

قاريان و حافظان قرآن نزد پيامبراسلام (ص ) و اميرمؤمنان (ع )جايگاهى والا داشتند و مورد احترام و تـشويق مادى و معنوى آن بزرگان قرار مى گرفتند.
بخشى از سيره ى آنان دراين زمينه چنين است :

1 - بخشش مجازات حافظان  

در روزگار حضرت رسول (ص ) و حضرت امیر المومنین  (ع ), دانستن فنون قرائت و حفظ قرآن به تخفيف مجازات يا بخشش آن مـى انـجـامـيـد, براى مثال مردى نزد حضرت على بن ابی طالب (ع ) آمد وبه دزدى اعتراف كرد.
حضرت پرسيد: آيا چيزى ازقرآن مى دانى ؟ پاسخ داد: آرى , سوره ى بقره را به خاطر سپرده ام .
حضرت فرمود: در مقابل اين سوره دستت رابه خودت بخشيدم و قطع نمى كنم .

ادامه مطلب...

quran

مطلب روز

روش هایی برای ناراحت کردن شیطان رجیم

روزی حضرت محمد (ص) شیطان را در مسجد الحرام دید ، پیش او رفت و گفت : ای ملعون چرا ناراحتی ؟ شیطان گفت : از دست تو و امت تو ناراحتم . حضرت فرمود : چرا از من ناراحتی ؟ شیطان گفت : که چون این همه تلاش می کنم که مردم را گمراه کنم ولی تو در قیامت از آنها شفاعت می کنی و تمام زحمات مرا به هدر میدهی به خاطر همین با تو دشمنم و از تو بدم می آید .
حضرت فرمود : از دست امتم چرا ناراحتی ؟ شیطان گفت : امت تو خصوصیاتی دارند که امت های دیگر ندارند .
اول : وقتی به هم میرسند سلام می کنند ، که سلام اسم خداست . من از این اسم می ترسم .

ادامه مطلب...

 

طراحی و پشتیبانی: باسط وب