به نظر می رسد شما از اینترنت اکسپلورر نسخه 8 استفاده می کنید . به منظور استفاده از قالبلیتهای سایت جامعه القرآن پیشنهاد میگردد نسبت به به روز رسانی و یا استفاده از مرورگرهای به روز اقدام فرمایید

نتایج المپیاد عروج اجزاء 5 و 19 - برادران

 

نام نام خانوادگی استان شعبه جزء نمره شفاهی درصدحفظ کتبی نمره حفظ کتبی مفاهیم کتبی نمره مفاهیم کتبی نمره کل
امیر حسین اخوان تهران امام حسن عسکری (ع) 5 53.75 80 8 60 6 67.75
امیر محمد  اخوان تهران امام حسن عسکری (ع) 5 62.5 70 7 70 7 76.5
امیر حسین برجلو تهران امام حسن عسکری (ع) 5 66.25 90 9 90 9 84.25
مهدی پروانه تهران امام حسن عسکری (ع) 5 2 50 5 40 4 11
امیرحسین جمالی تهران امام حسن عسکری (ع) 5 54.25 80 8 70 7 69.25
محمد رضا حسینی تهران امام حسن عسکری (ع) 5 13.5 80 8 50 5 26.5
سبحان  رضائیان تهران امام حسن عسکری (ع) 5 13 90 9 60 6 28
سید حامد زرگر تهران امام حسن عسکری (ع) 5 75.5 70 7 60 6 88.5
سجاد صدیقی تهران امام حسن عسکری (ع) 5 77.25 90 9 90 9 95.25
سینا صدیقی تهران امام حسن عسکری (ع) 5 75.75 90 9 90 9 93.75
محمد حسن غفاری مقدم تهران امام حسن عسکری (ع) 5 2 50 5 40 4 11
محمد عرفان فیضی تهران امام حسن عسکری (ع) 5 10.25 70 7 30 3 20.25
حسن  مرادی اصلی تهران امام حسن عسکری (ع) 5 0 0 0 0 0 0
محمد امین ملک کوهی تهران امام حسن عسکری (ع) 5 0 0 0 0 0 0
سپهر یغمایی تهران امام حسن عسکری (ع) 5 67 50 5 40 4 76
علی اسدی تهران رباط کریم 5 75 80 8 70 7 90
محمد رضا اسدی تهران رباط کریم 5 0 0 0 0 0 0
رضا  جمشیدی تهران رباط کریم 5 80 80 8 70 7 95
سجاد حیدری تهران رباط کریم 5 0 0 0 0 0 0
حسین سلحشور تهران رباط کریم 19 78 60 6 50 5 89
یاسین شریفی تهران رباط کریم 5 0 0 0 0 0 0
مهدی طهماسبی تهران رباط کریم 5 0 0 0 0 0 0
محمد طاها اروجلو تهران رباط کریم 5 49 70 7 40 4 60
امیر محمد  قربانی گل تهران رباط کریم 5 0 0 0 0 0 0
رامین نظری تهران رباط کریم 5 79 80 8 70 7 94
عبد الباسط ازبک البرز کرج 5 0 0 0 0 0 0
محمد حسام  اسلامی البرز کرج 5 0 0 0 0 0 0
محمد رضا حسین پور البرز کرج 5 26.75 50 5 40 4 35.75
سالار خدائی البرز کرج 19 40 50 5 40 4 49
علیرضا خرم جاه البرز کرج 5 0 0 0 0 0 0
علی رضا دانشی البرز کرج 5 0 0 0 0 0 0
علی دستجردی البرز کرج 5 66 60 6 50 5 77
امیر علی زارعی البرز کرج 19 8.8 0 0 20 2 10.8
ابولفضل  شریف کاظم البرز کرج 5 37 0 0 40 4 41
احمد رضا شریفی البرز کرج 19 70 60 6 80 8 84
محمد مهدی عبدلی البرز کرج 5 55 70 7 50 5 67
محمد رضا عسگری البرز کرج 5 25 60 6 50 5 36
محمد حسین عظیمی البرز کرج 5 15 30 3 30 3 21
محمد صالح فلاحی البرز کرج 5 32.5 50 5 50 5 42.5
محمد امین فلاحی البرز کرج 5 25 40 4 30 3 32
محمد رضا کشاورز شاهباز البرز کرج 5 0 0 0 0 0 0
امیر حسین ملا البرز کرج 19 54.75 30 3 30 3 60.75
عباس میرزایی البرز کرج 5 25.25 30 3 40 4 32.25
امیرعلی بشارتی تهران مرکز قرائت 5 57.5 70 7 40 4 68.5
امیر علی سعید مهر تهران مرکز قرائت 5 11 40 4 30 3 18
امیر حسین فشکی تهران مرکز قرائت 5 38.5 50 5 60 6 49.5
مهدی محدث تهران مرکز قرائت 5 17.5 40 4 50 5 26.5
امیر محمد  ملکلی تهران مرکز قرائت 5 28.25 0 0 0 0 28.25
علی  نصیری تهران مرکز قرائت 5 40 20 2 10 1 43
مهدی  ونکی تهران مرکز قرائت 5 50 60 6 50 5 61
سید مهدی هاشمی نژاد تهران مرکز قرائت 5 30 60 6 30 3 39
سید علی اصغر هاشمی نژاد تهران مرکز قرائت 5 60 60 6 30 3 69
 حسین  بنیاد تهران نامجو 5 19 20 2 70 7 28
 محمد مهدی  خلیلی تهران نامجو 5 0 0 0 0 0 0
سید امیر   عباس امامی تهران نامجو 5 0 0 0 0 0 0
علی احسانی تهران نامجو 5 72 60 6 70 7 85
آریا ارجمندی تهران نامجو 5 0 0 0 0 0 0
مهدی  اسفندیاری تهران نامجو 5 50.5 70 7 80 8 65.5
امیر حسین  حسینی تهران نامجو 5 58.5 80 8 50 5 71.5
سید امیر علی خادم زاده تهران نامجو 5 11 20 2 50 5 18
محمد صادق خطیب تهران نامجو 5 58 40 4 60 6 68
امیر محمد  خلیلی تهران نامجو 5 41 30 3 80 8 52
محمد حسین خلیلی تهران نامجو 5 0 0 0 0 0 0
محمد صدرا دوستی فرد تهران نامجو 5 0 0 0 0 0 0
سید حسن دهنوی تهران نامجو 19 78.5 80 8 70 7 93.5
سیدامیر حسین ساجدی تهران نامجو 5 43.5 30 3 50 5 51.5
عرفان سقازاده آرانی تهران نامجو 5 31.75 10 1 50 5 37.75
محمد صادق شریفی تهران نامجو 19 78.5 90 9 70 7 94.5
محمد ابراهیم غفاری تهران نامجو 5 0 0 0 0 0 0
امیر محمد  غفاری تهران نامجو 5 0 0 0 0 0 0
شاهین فرزانه تهران نامجو 5 66.5 70 7 90 9 82.5
احمد  قربانی تهران نامجو 5 0 20 2 40 4 6
امیر حسن  قربانی نکو تهران نامجو 5 79 100 10 50 5 94
سید حسام الدین  کاظمی تهران نامجو 5 61.5 70 7 20 2 70.5
صفی الله  کریمی تهران نامجو 5 29 40 4 40 4 37
امیر حسین  گرجی تهران نامجو 5 0 0 0 0 0 0
مرتضی گلستانی فر تهران نامجو 5 0 0 0 0 0 0
حسین محمدی تهران نامجو 5 0 0 0 0 0 0
امیر عباس ملک لو تهران نامجو 5 0 20 2 60 6 8
سید میر محمد سجاد  موسوی تهران نامجو 5 0 10 1 30 3 4
محمد طه  مهری تهران نامجو 5 0 0 0 0 0 0
امیر حسین  میر خلف زاده تهران نامجو 5 78 30 3 20 2 83
علیرضا نخجوانی تهران نامجو 5 11 50 5 50 5 21
مهدی نخجوانی تهران نامجو 5 10 40 4 70 7 21
محمد حسن نوری تهران طلاب 5 18.25 50 5 60 6 29.25
سید مهدی هاشمی تهران نامجو 5 0 0 0 0 0 0
سید مجتبی هوایی تهران طلاب 5 54.5 60 6 80 8 68.5
محمد مهدی طاهری سلطانی تهران طلاب 5 0 0 0 0 0 0
سجاد  شیخعلی تهران طلاب 5 74.5 80 8 90 9 91.5
محمد چیذری تهران منتظران مهدی 5 0 0 0 0 0 0
محمد مهدی حیدری تهران منتظران مهدی 5 72 60 6 70 7 85
محمد امین حیدری تهران منتظران مهدی 5 0 0 0 0 0 0
امیر  رجبی تهران منتظران مهدی 5 0 0 0 0 0 0
علی محمد قدوسی تهران منتظران مهدی 5 0 0 0 0 0 0
علی  یزدانی تهران منتظران مهدی 5 0 0 0 0 0 0
محمد حسن  برخ تهران ورامین 5 60 90 9 30 3 72
سید اسماعیل  حسینی تهران ورامین 5 0 0 0 0 0 0
سید مصطفی  حسینی تهران ورامین 5 0 0 0 0 0 0
سید محمد مهدی  حسینی تهران ورامین 5 0 0 0 0 0 0
محسن  شیر محمدی تهران ورامین 5 78 60 6 20 2 86
محمد حسین حسنی تهران ورامین 19 80 60 6 50 5 91
سید علیرضا حسینی تهران ورامین 5 79.5 90 9 80 8 96.5
محمد حسین خاوری تهران ورامین 19 80 80 8 80 8 96
محمد رضا رحمانی تهران ورامین 5 80 90 9 70 7 96
محمد اسماعیل  دشتی تهران ورامین 5 78.5 80 8 30 3 89.5
احسان شیر کوند تهران ورامین 19 78.5 70 7 90 9 94.5
محمد رضا مختاری تهران ورامین 5 79 90 9 80 8 96
سید ابوالفضل مظفری تهران ورامین 5 79.5 70 7 50 5 91.5
نادر جمشید زاد تهران طلاب 5 79.25 80 8 80 8 95.25
حسام الدین کرم پور تهران نامجو 5 10 40 4 60 6 20
علی بیگدلی تهران نامجو 5 21 20 2 20 2 25
محمد صالح  زارعی تهران نامجو 5 0 0 0 0 0 0
مرتضی مظهری تهران طلاب 5 0 0 0 0 0 0
سید امین مرتضوی تهران امام حسن عسکری (ع) 5 70.5 80 8 80 8 86.5
محمد احسان مطلبی تهران منتظران مهدی 5 55 40 4 60 6 65
محمد مهدی امامی تهران منتظران مهدی 5 0 0 0 0 0 0
سید علی چاوشی تهران منتظران مهدی 5 74.5 80 8 80 8 90.5

 

حفظ قرآن کریم

توصيه‌ها و نظرات علما و دلباختگان قرآن

سرآغاز این مطلب را، كه به بيان قسمتي از گفتار و سفارشات دلباختگان قرآن كريم در رابطه با حفظ قرآن اختصاص يافته، مزين به دعاي ششمين امام همام شيعيان، حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام مي‌كنيم، كه فرمودند: اللهم فحبب الينا حسن تلاوته و حفظ آياته[1]. پروردگارا: نيكو تلاوت كردن قرآن و حفظ نمودن آياتش را محبوب ما بگردان.

ادامه مطلب...

quran

مطلب روز

بهداشت صدا در تلاوت

برای کسانی که قرآن را بصورت ترتیل یا تحقیق تلاوت می کنند بهداشت صدا از اهمیت ویزه ای برخوردار است . بی دقتی یا کم توجهی به صدا می تواند در نوع کیفیت تلاوت اثر بگذارد . حافظان قرآن که روزانه مقدار زیادی از آیات قرآن را می خوانند با توجه به نکاتی در مورد نگهداری از صدا می توانند مقدار حفظ و مرور خود را بهتر و اثر گذارتر تلاوت کرده و دیرتر در صدای خود احساس خستگی کنند . از این رو در این مقاله به پاره ای از مسائل مربوط به بهداشت و نگهداری از صدا می پردازیم

ادامه مطلب...

 

طراحی و پشتیبانی: باسط وب