به نظر می رسد شما از اینترنت اکسپلورر نسخه 8 استفاده می کنید . به منظور استفاده از قالبلیتهای سایت جامعه القرآن پیشنهاد میگردد نسبت به به روز رسانی و یا استفاده از مرورگرهای به روز اقدام فرمایید

نتایج المپیاد عروج جزء 5 - خواهران

 

نام نام خانوادگی استان شعبه نمره شفاهی درصد حفظ کتبی نمره حفظ کتبی مفاهیم کتبی نمره مفاهیم کتبی نمره کل
آ. اصلان صفت تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. اکبری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. امامی تهران  امام صادق (ع) 24 50 5 70 7 36
م. امین آبادی تهران  امام صادق (ع) 78 70 7 90 9 94
م. بختیاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ا. توحیدی تهران  امام صادق (ع) 78.5 90 9 70 7 94.5
  بزم آرا تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. بلبلی تهران  امام صادق (ع) 78 80 8 30 3 89
ز. جلیل زاده تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. جهاندیده تهران  امام صادق (ع) 78.75 80 8 90 9 95.75
ص. حاتمی کیا تهران  امام صادق (ع) 79.5 80 8 80 8 95.5
ح. حاجی زینعلی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز . سادات  حائری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. حصاری تهران  امام صادق (ع) 76 60 6 60 6 88
سیده ز. خراسانی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ب. خزائی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ح. خسرو آبادی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. دهنوردی تهران  امام صادق (ع) 35.75 60 6 40 4 45.75
ع. ذوالفقاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. ذوالفقاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. ذوالفقاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. رس بینا تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ر. رضایی تهران  امام صادق (ع) 80 60 6 50 5 91
ف. سعادتی تهران  امام صادق (ع) 0 90 9 90 9 18
ف. سیار تهران  امام صادق (ع) 80 90 9 90 9 98
ن . شایان صفت تهران  امام صادق (ع) 53.75 80 8 50 5 66.75
م. شایگان راد تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. شکوفه نژاد تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. شورورزی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. شهسواری تهران  امام صادق (ع) 79 90 9 70 7 95
ی. طالبی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
س. طالبی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ی. طالبی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز.سادات عادلی تهران  امام صادق (ع) 34.5 90 9 60 6 49.5
ز. عبدالحسینی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. عمرانی تهران  امام صادق (ع) 70 70 7 70 7 84
آ. عنقایی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
آ. عیوضیان تهران  امام صادق (ع) 0 0 3 0 0 3
س. غلام پور تهران  امام صادق (ع) 79.25 90 9 70 7 95.25
ف. فطرتی تهران  امام صادق (ع) 79.25 80 8 80 8 95.25
ف . کافتری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. کاکا وند تهران  امام صادق (ع) 80 80 8 80 8 96
س. کمال تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. گلاب زایی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. گلشن تهران  امام صادق (ع) 62.25 90 9 70 7 78.25
پ. لاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. محمد زاده تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م .السادات منصوری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0

ف. سادات

منصوری تهران  امام صادق (ع) 36 50 5 20 2 43
ف.سادات موسوی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ش. سادات  موسوی تهران  امام صادق (ع) 71.25 70 7 80 8 86.25
ن. میرزایی تهران  امام صادق (ع) 76 70 7 60 6 89
ح. میرزایی تهران  امام صادق (ع) 78 80 8 40 4 90
م .سادات  هاشمی گلپایگانی تهران  امام صادق (ع) 80 90 9 90 9 98
م .سادات  هاشمی نژاد تهران  امام صادق (ع) 42.5 70 7 50 5 54.5
م. امانی تهران  رسالت 77.75 60 6 80 8 91.75
م .سادات آقارضالو تهران  رسالت 76.75 70 7 90 9 92.75
ف. باقری تهران  رسالت 80 90 9 80 8 97
ه. بشیری تهران  رسالت 78.5 90 9 90 9 96.5
ز. بیگی تهران  رسالت 80 90 9 80 8 97
ف. تبریزی تهران  رسالت 61.75 90 9 80 8 78.75
ف. تقوی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ز. جانعلی پور تهران  رسالت 79.5 90 9 70 7 95.5
م . جوادیان تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ف. حاجی محمد تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ف. حامدی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ص. سادات حسینی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ن .سادات حسینی تهران  رسالت 78 90 9 80 8 95
ف. حقیقت تهران  رسالت 77.25 90 9 90 9 95.25
ف. دشتی تهران  رسالت 70.75 90 9 70 7 86.75
ی. دولت آبادی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ر. دهقانی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
م. راسخ تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ف. رستار تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ز. رضایی تهران  رسالت 75.75 90 9 80 8 92.75
ف. رضایی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ر. روحانی تهران  رسالت 76.75 90 9 70 7 92.75
ن. زمانی تهران  رسالت 77 80 8 70 7 92
م. زهرائی تهران  رسالت 30 40 4 40 4 38
ه .سادات سید مهدی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ن. شاه حسینی تهران  رسالت 78 90 9 80 8 95
ف. شیخ السلامی تهران  رسالت 76.25 90 9 90 9 94.25
س. صادقی تهران  رسالت 77 90 9 80 8 94
م. صبح مهر تهران  رسالت 68.5 60 6 80 8 82.5
ن. صمصام تهران  رسالت 77.75 90 9 80 8 94.75
ر. طریقت فرد تهران  رسالت 53.25 50 5 50 5 63.25
م. طریقت فرد تهران  رسالت 18.5 60 6 40 4 28.5
س. عبدالمحمدی وحید تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ر. فرتگین تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ی. فیروزبخت تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ز. قاسمی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
و. کاظمی تهران  رسالت 77.5 50 5 80 8 90.5
ز. کتبی تهران  رسالت 79.75 90 9 90 9 97.75
ف. کرانی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ح. مبشر عالی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ز. مدنی تهران  رسالت 75.5 90 9 70 7 91.5
ش. معطر زاده تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ه. مغرب زمینی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ک. منصوری تهران  رسالت 18.25 70 7 80 8 33.25
ز. مؤمنی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ف. نجار زاده تهران  رسالت 55 70 7 80 8 70
ف. نصیری تهران  رسالت 78 70 7 70 7 92
م. نلعچیان تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ف. احمدی البرز مصباح کرج 73.5 70 7 80 8 88.5
ز. باقری البرز مصباح کرج 0 0 0 0 0 0
خ. بهادری البرز مصباح کرج 79.75 100 10 100 10 99.75
ف. پهلوانی البرز مصباح کرج 43 90 9 100 10 62
ز. پهلوانی البرز مصباح کرج 0 0 0 0 0 0
ر. خودکار البرز مصباح کرج 79.25 90 9 90 9 97.25
م. خودکار البرز مصباح کرج 79.25 100 10 100 10 99.25
ح. رضا قلی البرز مصباح کرج 69.5 100 10 100 10 89.5
ز. زارع مولائی البرز مصباح کرج 68 80 8 100 10 86
سیده ف. شماعی البرز مصباح کرج 75 100 10 100 10 95
ف. فریدونی البرز مصباح کرج 76 90 9 100 10 95
ر. مؤمنی البرز مصباح کرج 0 0 0 0 0 0
ف. عزیزی البرز مصباح کرج 79 80 8 100 10 97
ف. معین آبادی تهران  رسالت 71.5 80 8 70 7 86.5
ا. مهین روستا تهران  رسالت 70.75 90 9 90 9 88.75
ب. کریم تهران  امام صادق (ع) 46 20 2 40 4 52

 

حفظ قرآن کریم

اهمیت حفظ قرآن کریم (بخش دوم)

قاريان و حافظان قرآن نزد پيامبراسلام (ص ) و اميرمؤمنان (ع )جايگاهى والا داشتند و مورد احترام و تـشويق مادى و معنوى آن بزرگان قرار مى گرفتند.
بخشى از سيره ى آنان دراين زمينه چنين است :

1 - بخشش مجازات حافظان  

در روزگار حضرت رسول (ص ) و حضرت امیر المومنین  (ع ), دانستن فنون قرائت و حفظ قرآن به تخفيف مجازات يا بخشش آن مـى انـجـامـيـد, براى مثال مردى نزد حضرت على بن ابی طالب (ع ) آمد وبه دزدى اعتراف كرد.
حضرت پرسيد: آيا چيزى ازقرآن مى دانى ؟ پاسخ داد: آرى , سوره ى بقره را به خاطر سپرده ام .
حضرت فرمود: در مقابل اين سوره دستت رابه خودت بخشيدم و قطع نمى كنم .

ادامه مطلب...

quran

مطلب روز

آیه شفابخش

آیه « بسم الله الرحمن الرحیم »

پیامبر (ص) می فرماید : « هر کس کاری که بدست گرفته ، او را محزون سازد ( یعنی نگران است که آن را به سرانجام می رساند یا نه ) و بگوید : « بسم الله الرحمن الرحیم » و در عین حال اخلاص بورزد و آن کار را با دل و جان انجام دهد ، یا به خواسته و حاجت خود می رسد یا زمینه ی رسیدن به خواسته اش را فراهم نموده و آن را برایش ذخیره می سازند و مومنان باید بدانند که آنچه نزد خداست ، برای آنها بهتر و ماندگارتر است ! » . (بحارالانوار،ج 92، ص 245)

ادامه مطلب...

 

طراحی و پشتیبانی: باسط وب