به نظر می رسد شما از اینترنت اکسپلورر نسخه 8 استفاده می کنید . به منظور استفاده از قالبلیتهای سایت جامعه القرآن پیشنهاد میگردد نسبت به به روز رسانی و یا استفاده از مرورگرهای به روز اقدام فرمایید

نتایج المپیاد عروج جزء 5 - خواهران

 

نام نام خانوادگی استان شعبه نمره شفاهی درصد حفظ کتبی نمره حفظ کتبی مفاهیم کتبی نمره مفاهیم کتبی نمره کل
آ. اصلان صفت تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. اکبری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. امامی تهران  امام صادق (ع) 24 50 5 70 7 36
م. امین آبادی تهران  امام صادق (ع) 78 70 7 90 9 94
م. بختیاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ا. توحیدی تهران  امام صادق (ع) 78.5 90 9 70 7 94.5
  بزم آرا تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. بلبلی تهران  امام صادق (ع) 78 80 8 30 3 89
ز. جلیل زاده تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. جهاندیده تهران  امام صادق (ع) 78.75 80 8 90 9 95.75
ص. حاتمی کیا تهران  امام صادق (ع) 79.5 80 8 80 8 95.5
ح. حاجی زینعلی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز . سادات  حائری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. حصاری تهران  امام صادق (ع) 76 60 6 60 6 88
سیده ز. خراسانی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ب. خزائی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ح. خسرو آبادی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. دهنوردی تهران  امام صادق (ع) 35.75 60 6 40 4 45.75
ع. ذوالفقاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. ذوالفقاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. ذوالفقاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. رس بینا تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ر. رضایی تهران  امام صادق (ع) 80 60 6 50 5 91
ف. سعادتی تهران  امام صادق (ع) 0 90 9 90 9 18
ف. سیار تهران  امام صادق (ع) 80 90 9 90 9 98
ن . شایان صفت تهران  امام صادق (ع) 53.75 80 8 50 5 66.75
م. شایگان راد تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. شکوفه نژاد تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. شورورزی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. شهسواری تهران  امام صادق (ع) 79 90 9 70 7 95
ی. طالبی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
س. طالبی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ی. طالبی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز.سادات عادلی تهران  امام صادق (ع) 34.5 90 9 60 6 49.5
ز. عبدالحسینی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. عمرانی تهران  امام صادق (ع) 70 70 7 70 7 84
آ. عنقایی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
آ. عیوضیان تهران  امام صادق (ع) 0 0 3 0 0 3
س. غلام پور تهران  امام صادق (ع) 79.25 90 9 70 7 95.25
ف. فطرتی تهران  امام صادق (ع) 79.25 80 8 80 8 95.25
ف . کافتری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. کاکا وند تهران  امام صادق (ع) 80 80 8 80 8 96
س. کمال تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. گلاب زایی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. گلشن تهران  امام صادق (ع) 62.25 90 9 70 7 78.25
پ. لاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. محمد زاده تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م .السادات منصوری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0

ف. سادات

منصوری تهران  امام صادق (ع) 36 50 5 20 2 43
ف.سادات موسوی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ش. سادات  موسوی تهران  امام صادق (ع) 71.25 70 7 80 8 86.25
ن. میرزایی تهران  امام صادق (ع) 76 70 7 60 6 89
ح. میرزایی تهران  امام صادق (ع) 78 80 8 40 4 90
م .سادات  هاشمی گلپایگانی تهران  امام صادق (ع) 80 90 9 90 9 98
م .سادات  هاشمی نژاد تهران  امام صادق (ع) 42.5 70 7 50 5 54.5
م. امانی تهران  رسالت 77.75 60 6 80 8 91.75
م .سادات آقارضالو تهران  رسالت 76.75 70 7 90 9 92.75
ف. باقری تهران  رسالت 80 90 9 80 8 97
ه. بشیری تهران  رسالت 78.5 90 9 90 9 96.5
ز. بیگی تهران  رسالت 80 90 9 80 8 97
ف. تبریزی تهران  رسالت 61.75 90 9 80 8 78.75
ف. تقوی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ز. جانعلی پور تهران  رسالت 79.5 90 9 70 7 95.5
م . جوادیان تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ف. حاجی محمد تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ف. حامدی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ص. سادات حسینی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ن .سادات حسینی تهران  رسالت 78 90 9 80 8 95
ف. حقیقت تهران  رسالت 77.25 90 9 90 9 95.25
ف. دشتی تهران  رسالت 70.75 90 9 70 7 86.75
ی. دولت آبادی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ر. دهقانی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
م. راسخ تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ف. رستار تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ز. رضایی تهران  رسالت 75.75 90 9 80 8 92.75
ف. رضایی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ر. روحانی تهران  رسالت 76.75 90 9 70 7 92.75
ن. زمانی تهران  رسالت 77 80 8 70 7 92
م. زهرائی تهران  رسالت 30 40 4 40 4 38
ه .سادات سید مهدی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ن. شاه حسینی تهران  رسالت 78 90 9 80 8 95
ف. شیخ السلامی تهران  رسالت 76.25 90 9 90 9 94.25
س. صادقی تهران  رسالت 77 90 9 80 8 94
م. صبح مهر تهران  رسالت 68.5 60 6 80 8 82.5
ن. صمصام تهران  رسالت 77.75 90 9 80 8 94.75
ر. طریقت فرد تهران  رسالت 53.25 50 5 50 5 63.25
م. طریقت فرد تهران  رسالت 18.5 60 6 40 4 28.5
س. عبدالمحمدی وحید تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ر. فرتگین تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ی. فیروزبخت تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ز. قاسمی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
و. کاظمی تهران  رسالت 77.5 50 5 80 8 90.5
ز. کتبی تهران  رسالت 79.75 90 9 90 9 97.75
ف. کرانی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ح. مبشر عالی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ز. مدنی تهران  رسالت 75.5 90 9 70 7 91.5
ش. معطر زاده تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ه. مغرب زمینی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ک. منصوری تهران  رسالت 18.25 70 7 80 8 33.25
ز. مؤمنی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ف. نجار زاده تهران  رسالت 55 70 7 80 8 70
ف. نصیری تهران  رسالت 78 70 7 70 7 92
م. نلعچیان تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ف. احمدی البرز مصباح کرج 73.5 70 7 80 8 88.5
ز. باقری البرز مصباح کرج 0 0 0 0 0 0
خ. بهادری البرز مصباح کرج 79.75 100 10 100 10 99.75
ف. پهلوانی البرز مصباح کرج 43 90 9 100 10 62
ز. پهلوانی البرز مصباح کرج 0 0 0 0 0 0
ر. خودکار البرز مصباح کرج 79.25 90 9 90 9 97.25
م. خودکار البرز مصباح کرج 79.25 100 10 100 10 99.25
ح. رضا قلی البرز مصباح کرج 69.5 100 10 100 10 89.5
ز. زارع مولائی البرز مصباح کرج 68 80 8 100 10 86
سیده ف. شماعی البرز مصباح کرج 75 100 10 100 10 95
ف. فریدونی البرز مصباح کرج 76 90 9 100 10 95
ر. مؤمنی البرز مصباح کرج 0 0 0 0 0 0
ف. عزیزی البرز مصباح کرج 79 80 8 100 10 97
ف. معین آبادی تهران  رسالت 71.5 80 8 70 7 86.5
ا. مهین روستا تهران  رسالت 70.75 90 9 90 9 88.75
ب. کریم تهران  امام صادق (ع) 46 20 2 40 4 52

 

حفظ قرآن کریم

اهمیت حفظ قرآن در سيره و سخنان معصومان

بر هيچ يك از علاقه‌مندان قرآن مخفي نيست كه در سيره پيامبر اكرم و اهل بيت عليهم السلام تأكيد بر قرآن و انس و ارتباط با آن ، خصوصا تأكيد بر حفظ قرآن ، ديده مي شود ؛ به عنوان مثال حضرت ختمي مرتبت صلوات الله و سلامه عليه ، پس از يكي از جنگها ، هنگام اقامه نماز بر شهدا فرمودند كه ابتدا نماز بر شهيدي خوانده شود كه بيش از ساير شهدا ، آيات قرآن را در سينة خود دارد و او بر ديگر شهيدان مقدّم است.

ادامه مطلب...

quran

مطلب روز

ندای اسلام در غرب

سید اباذر واحدی متولد سال 1363 در شهر مقدس قم است . او توانست به فضل الهی جزء اولین حافظان قرآن پرورش یافته در موسسه جامعه القرآن الکریم باشد که در مدت 9 ماه کل قرآن را حفظ نماید . وی از صدای زیبایی در تلاوت ترتیل و تحقیق قرآن برخوردار است . لذا جزء قاریان و حافظان منتخب برنامه ترتیل خوانی حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) در ماه  رمضان بود که برنامه ایشان به صورت مستقیم از شبکه سوم سیما پخش می شد.

ادامه مطلب...

 

طراحی و پشتیبانی: باسط وب