به نظر می رسد شما از اینترنت اکسپلورر نسخه 8 استفاده می کنید . به منظور استفاده از قالبلیتهای سایت جامعه القرآن پیشنهاد میگردد نسبت به به روز رسانی و یا استفاده از مرورگرهای به روز اقدام فرمایید

نتایج المپیاد عروج اجزاء 3 و 4 و 5 - خواهران

 

نام نام خانوادگی استان شعبه نمره شفاهی درصد حفظ کتبی نمره حفظ کتبی مفاهیم کتبی نمره مفاهیم کتبی نمره کل
آ. اصلان صفت تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. اکبری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. امامی تهران  امام صادق (ع) 74.25 80 8 80 8 90.25
م. امین آبادی تهران  امام صادق (ع) 119 100 10 90 9 138
م. بختیاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ا. توحیدی تهران  امام صادق (ع) 120 90 9 100 10 139
  بزم آرا تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. بلبلی تهران  امام صادق (ع) 115.5 90 9 90 9 133.5
ز. جلیل زاده تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. جهاندیده تهران  امام صادق (ع) 120 90 9 100 10 139
ص. حاتمی کیا تهران  امام صادق (ع) 105 90 9 60 6 120
ح. حاجی زینعلی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز.سادات  حائری تهران  امام صادق (ع) 119.5 50 5 100 10 134.5
ف. حصاری تهران  امام صادق (ع) 119 80 8 50 5 132
سیده ز. خراسانی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ب. خزائی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ح. خسرو آبادی تهران  امام صادق (ع) 30 30 3 70 7 40
م. دهنوردی تهران  امام صادق (ع) 93.25 20 2 20 2 97.25
ع. ذوالفقاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. ذوالفقاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. ذوالفقاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. رس بینا تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ر. رضایی تهران  امام صادق (ع) 119.75 80 8 80 8 135.75
ف. سعادتی تهران  امام صادق (ع) 114.75 90 9 100 10 133.75
ف. سیار تهران  امام صادق (ع) 120 80 8 100 10 138
ن. شایان صفت تهران  امام صادق (ع) 94.5 90 9 50 5 108.5
م. شایگان راد تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. شکوفه نژاد تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. شورورزی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. شهسواری تهران  امام صادق (ع) 118.75 80 8 60 6 132.75
ی. طالبی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
س. طالبی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ی. طالبی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز.سادات عادلی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. عبدالحسینی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. عمرانی تهران  امام صادق (ع) 113.5 90 9 30 3 125.5
آ. عنقایی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
آ. عیوضیان تهران  امام صادق (ع) 0 0 3 0 0 3
س. غلام پور تهران  امام صادق (ع) 120 90 9 100 10 139
ف. فطرتی تهران  امام صادق (ع) 120 100 10 80 8 138
ف. کافتری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ز. کاکا وند تهران  امام صادق (ع) 119.75 90 9 50 5 133.75
س. کمال تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. گلاب زایی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م. گلشن تهران  امام صادق (ع) 115 80 8 70 7 130
پ. لاری تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ف. محمد زاده تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
م .السادات منصوری تهران  امام صادق (ع) 0 50 5 10 1 6
ف. سادات منصوری تهران  امام صادق (ع) 98 60 6 70 7 111
ف .سادات موسوی تهران  امام صادق (ع) 0 0 0 0 0 0
ش. سادات  موسوی تهران  امام صادق (ع) 104.75 70 7 60 6 117.75
ن. میرزایی تهران  امام صادق (ع) 94.25 70 7 80 8 109.25
ح. میرزایی تهران  امام صادق (ع) 117 90 9 70 7 133
م .سادات  هاشمی گلپایگانی تهران  امام صادق (ع) 120 90 9 100 10 139
م. سادات  هاشمی نژاد تهران  امام صادق (ع) 18.75 10 1 20 2 21.75
م. امانی تهران  رسالت 119.5 100 10 90 9 138.5
م. سادات آقارضالو تهران  رسالت 115.25 100 10 80 8 133.25
ف. باقری تهران  رسالت 119.5 100 10 90 9 138.5
ه. بشیری تهران  رسالت 120 100 10 90 9 139
ز. بیگی تهران  رسالت 120 100 10 90 9 139
ف. تبریزی تهران  رسالت 97 40 4 90 9 110
ف. تقوی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ز. جانعلی پور تهران  رسالت 118.25 100 10 90 9 137.25
م. جوادیان تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ف. حاجی محمد تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ف. حامدی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ص .سادات حسینی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ن. سادات حسینی تهران  رسالت 114.25 100 10 80 8 132.25
ف. حقیقت تهران  رسالت 114.5 100 10 90 9 133.5
ف. دشتی تهران  رسالت 99.75 100 10 80 8 117.75
ی. دولت آبادی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ر. دهقانی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
م. راسخ تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ف. رستار تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ز. رضایی تهران  رسالت 110.5 100 10 90 9 129.5
ف. رضایی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ر. روحانی تهران  رسالت 116.5 100 10 90 9 135.5
ن. زمانی تهران  رسالت 114.25 100 10 90 9 133.25
م. زهرائی تهران  رسالت 88 60 6 70 7 101
ه. سادات سید مهدی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ن. شاه حسینی تهران  رسالت 115.25 100 10 90 9 134.25
ف. شیخ السلامی تهران  رسالت 114.25 100 10 90 9 133.25
س. صادقی تهران  رسالت 118 100 10 90 9 137
م. صبح مهر تهران  رسالت 104.25 0 0 0 0 104.25
ن. صمصام تهران  رسالت 118.25 100 10 100 10 138.25
ر. طریقت فرد تهران  رسالت 88.5 60 6 50 5 99.5
م. طریقت فرد تهران  رسالت 31.75 30 3 80 8 42.75
س. عبدالمحمدی وحید تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ر. فرتگین تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ی. فیروزبخت تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ز. قاسمی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
و. کاظمی تهران  رسالت 112.25 90 9 80 8 129.25
ز. کتبی تهران  رسالت 119 100 10 90 9 138
ف. کرانی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ح. مبشر عالی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ز. مدنی تهران  رسالت 118.5 100 10 80 8 136.5
ش. معطر زاده تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ه. مغرب زمینی تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ک. منصوری تهران  رسالت 0 50 5 70 7 12
ز. مؤمنی تهران  رسالت 72.75 70 7 80 8 87.75
ف. نجار زاده تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ف. نصیری تهران  رسالت 114.75 100 10 90 9 133.75
م. نلعچیان تهران  رسالت 0 0 0 0 0 0
ف احمدی البرز مصباح کرج 98.5 90 9 100 10 117.5
ز. باقری البرز مصباح کرج 0 0 0 0 0 0
خ. بهادری البرز مصباح کرج 120 100 10 100 10 140
ف. پهلوانی البرز مصباح کرج 86.25 80 8 90 9 103.25
ز. پهلوانی البرز مصباح کرج 0 0 0 0 0 0
ر. خودکار البرز مصباح کرج 116 100 10 100 10 136
م. خودکار البرز مصباح کرج 117.75 100 10 100 10 137.75
ح. رضا قلی البرز مصباح کرج 110 80 8 90 9 127
ز. زارع مولائی البرز مصباح کرج 111.75 100 10 100 10 131.75
سیده ف. شماعی البرز مصباح کرج 116.25 100 10 100 10 136.25
ف. فریدونی البرز مصباح کرج 117.75 100 10 90 9 136.75
ر. مؤمنی البرز مصباح کرج 0 0 0 0 0 0
ف. عزیزی البرز مصباح کرج 102.75 80 8 100 10 120.75
ف. معین آبادی تهران  رسالت 110.75 70 7 90 9 126.75
ا. مهین روستا تهران  رسالت 112.25 100 10 100 10 132.25
ب. کریم تهران  امام صادق (ع) 107 20 2 60 6 115

 

حفظ قرآن کریم

توصيه‌ها و نظرات علما و دلباختگان قرآن

سرآغاز این مطلب را، كه به بيان قسمتي از گفتار و سفارشات دلباختگان قرآن كريم در رابطه با حفظ قرآن اختصاص يافته، مزين به دعاي ششمين امام همام شيعيان، حضرت امام جعفر صادق عليه‌السلام مي‌كنيم، كه فرمودند: اللهم فحبب الينا حسن تلاوته و حفظ آياته[1]. پروردگارا: نيكو تلاوت كردن قرآن و حفظ نمودن آياتش را محبوب ما بگردان.

ادامه مطلب...

quran

مطلب روز

روش هایی برای ناراحت کردن شیطان رجیم

روزی حضرت محمد (ص) شیطان را در مسجد الحرام دید ، پیش او رفت و گفت : ای ملعون چرا ناراحتی ؟ شیطان گفت : از دست تو و امت تو ناراحتم . حضرت فرمود : چرا از من ناراحتی ؟ شیطان گفت : که چون این همه تلاش می کنم که مردم را گمراه کنم ولی تو در قیامت از آنها شفاعت می کنی و تمام زحمات مرا به هدر میدهی به خاطر همین با تو دشمنم و از تو بدم می آید .
حضرت فرمود : از دست امتم چرا ناراحتی ؟ شیطان گفت : امت تو خصوصیاتی دارند که امت های دیگر ندارند .
اول : وقتی به هم میرسند سلام می کنند ، که سلام اسم خداست . من از این اسم می ترسم .

ادامه مطلب...

 

طراحی و پشتیبانی: باسط وب